Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος είναι η μετάδοση στους συμμετέχοντες των βασικών, απαραίτητων γνώσεων σχετικά με το σχετικά πρόσφατο δίκαιο που επηρεάζει άμεσα τον επιχειρηματικό τομέα, με έμφαση στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Στόχοι Σεμιναρίου
Συμμετέχοντες
Γενικές Πληροφορίες
Σημειώσεις/ Επιπρόσθετες Πληροφορίες