Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Νέο Διάταγμα Υπουργείου Υγείας με ισχύ από σήμερα 19η Μαρτίου 2020, Ώρα 6-00 π.μ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο τη δημοσίευση νέου διατάγματος του Υπουργείου Υγείας το οποίο τίθεται σε ισχύ από σήμερα την 19η Μαρτίου 2020 και ώρα 6-00 π.μ με τις πιο κάτω αποφάσεις:

α)  Καταργείται η αναστολή λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων, όπως είχε καθοριστεί δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 4) του 2020 – Κ.Δ.Π. 102/2020.

β) Απαγορεύεται το εσωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων στις επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων (πλυντήρια αυτοκινήτων), περιλαμβανομένων και των πρατηρίων πετρελαιοειδών, μέχρι την 13η Απριλίου 2020 και Ώρα 05-59 π.μ  

γ) Άνευ επηρεασμού των προνοιών της παραγράφου 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τα ξενοδοχεία/ καταλύματα που φιλοξενούν προσωπικό που προέρχεται από Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς με τα οποία/ οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις. Τα εν λόγω ξενοδοχεία παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος των σχετικών συμφωνιών/ συμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο για τη φιλοξενία του εν λόγω προσωπικού.

δ) Επιπρόσθετα των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν καθοριστεί ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθορίζονται ως ουσιώδεις υπηρεσίες και οι ακόλουθες για τις οποίες θα πρέπει όλο το προσωπικό να επιστρέψει ή να παραμείνει αμέσως στα καθήκοντα του μετά την έκδοση σχετικών οδηγιών από τον/την αρμόδιο Υπουργό ή/και τους/τις επικεφαλείς των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και τους/τις επικεφαλείς των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου όπου αφορά:

(i) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του,

(ii) Το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(ii) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα:

Νοείται ότι, εργαζόμενοι που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερ. 16 Μαρτίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του, θα αξιοποιούνται σε άλλα καθήκοντα συναφή με τις εργασίες των Υπουργείων /Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα άτομα που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων του πιο πάνω καταλόγου και που επιθυμούν να απέχουν από την εργασία τους δύναται να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς την αρμόδια αρχή στην οποία υπάγονται, για λήψη άδειας ασθενείας.

ε) Τα άτομα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και καθεστώς αυτοπεριορισμού υποχρεούνται να:

(i) Παραμένουν εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν, εκτός εάν λάβουν οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δημόσιας υγείας για μετάβαση σε Ιατρικό Κέντρο,

(ii)διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλα πρόσωπα, και

(iii) μη δέχονται κατ’ οίκον επισκέψεις εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν:

Νοείται ότι, τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού περιορισμού και/ή το καθεστώς αυτοπεριορισμού.

 

Γραφείο Τύπου | ΕΒΕΠ

magnifiercross
X