1 
2 
3 
4 
5 
6 
  • Με την έγκριση της αίτησης μας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλλουμε την καθορισμένη ετήσια συνδρομή μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υφιστάμενες διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών του Επιμελητηρίου καθώς και με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες τυχόν θα γίνουν μελλοντικά.

    Εσωκλείουμε το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €45.

    Με την παρούσα αίτηση, δίνουμε την συγκατάθεση μας όπως τα στοιχεία που θα σας δώσουμε, πέραν της συμπερίληψης τους στο κατάλογο των μελών και της ιστοσελίδας του ΕΒΕ Πάφου, να δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Επιπρόσθετα τα στοιχεία αυτά να δίνονται σε επιχειρήσεις από τη Κύπρο και το εξωτερικά οι οποίες ενδιαφέρονται για συνεργασία με επιχειρήσεις του τομέα μας.