Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεννόηση με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα δέχεται από τις 9 Φεβρουαρίου 2021, αιτήσεις στα πλαίσια του πιο πάνω αναγραφόμενου Σχεδίου Χορηγιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια, και η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν αγορά καινούργιων μηχανημάτων-εξοπλισμού, ανέγερση-επέκταση κτηρίων, αγορά μεταφορικών μέσων και άλλες δαπάνες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα.

B. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων / μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)

Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
• Χημεία Τροφίμων & Ποτών
• Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα

5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
• Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής

6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ. Απασχολούν <250 άτομα και έχουν ≤ €50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ €43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη
χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
- Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
- Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. Κτήρια : Ανέγερση ή/και επέκταση

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2. Κτήρια : Διαμόρφωσηδιαρρύθμιση
3. Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός
4. Μεταφορικά μέσα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

5. Άλλα Έξοδα : Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Για περαιτέρω λεπτομέρειες πατήστε στο σύνδεσμο για να αναγνώσετε την παρουσίαση του Υπουργείου ΕΕΒ.

SxedioMME_Presentation

Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867149/ 22867320/22867247/ 22867282/ 22867284. Επιπρόσθετα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στον πιο κάτω σύνδεσμο

Image result for υπηρεσία βιομηχανίασ και τεχνολογίασΙστοσελίδα με Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Βήμα 1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒ που προκηρύσσονται αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου και φαίνονται στον πίνακα ‘Χρηματοδοτικά Προγράμματα’ της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Από τον εν λόγω πίνακα μπορείτε να εντοπίσετε της προκηρύξεις που είναι ‘ανοικτές’ και να μεταβείτε στις επιμέρους ιστοσελίδες αναλυτικής πληροφόρησης για την εκάστοτε προκήρυξη.

Αφού εντοπίσετε το Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει προτρέπεστε όπως πρώτα μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή τα σχετικά έγγραφα σχεδίου (Οδηγός Σχεδίου, υπόδειγμα αίτησης, εγχειρίδιο υποβολής και ανακοίνωση προκήρυξης) και στη συνέχεια προχωρήσετε με την διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής αίτησης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών.

Βήμα 2: ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για υποβολή αίτησης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ απαιτείται εγγραφή ΚΑΙ ταυτοποίηση σας στην Κυβερνητική διαδικτυακή πύλη Αριάδνη. Για ταυτοποίηση θα πρέπει να προσκομίσετε ταυτότητα ή/και άλλα απαιτούμενα έγγραφα (αναλόγως περίπτωσης Φυσικού προσώπου ή Οργανισμού) σε εξουσιοδοτημένο Γραφείο Ταυτοποίησης με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στην ιστοσελίδα Αριάδνης – παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος Εγγραφή και Ταυτοποίηση στην Αριάδνη.

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή και ταυτοποίηση σας στην Αριάδνη μπορείτε να εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων του ΥΕΕΒ πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ» και χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σας στην Αριάδνη (username & Password).

Βήμα 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αφού εισέλθετε (μέσω login) στο ηλεκτρονικό συστήματος μπορείτε να δημιουργήσετε «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ» σε Σχέδιο Χορηγιών που είναι ‘ανοικτό για υποβολές’ και σας ενδιαφέρει. Σε κάθε στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχεται (βήμα-βήμα) επαρκής καθοδήγηση στην ONLINE φόρμα αίτησης, καθώς και μέσω σχετικού εγχειριδίου υποβολής αίτησης (pdf) το οποίο παρατίθεται στα «έγγραφα Σχεδίου».

Όταν δημιουργήσετε μία αίτηση μπορείτε να την φυλάξετε στο ηλεκτρονικό σύστημα σε κατάσταση «προσχέδιο» και να συνεχίσετε την συμπλήρωση της σε επόμενο στάδιο μέχρι την οριστική της υποβολή.

Βήμα 4: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ολοκληρώσετε επιτυχώς τον απαραίτητο έλεγχο ορθότητας θα μπορέσετε να προβείτε σε οριστική υποβολή της αίτησης σας πατώντας «Υποβολή». Επισημάνεται ότι αιτήσεις που υποβάλλονται δεν επιδέχονται οποιασδήποτε αλλαγής.

Με την επιτυχή υποβολή αίτησης στο σύστημα θα αποστέλλεται σχετική επιβεβαίωση υποβολής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνεται ότι με την υποβολή αίτησης θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσετε την υποβληθείσα αίτηση και να την τηρείτε στην κατοχή σας μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί (Uploaded) και να είστε σε θέση να την προσκομίσετε στο ΥΕΕΒ σε περίπτωση που ζητηθεί.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι όροι και πρόνοιες του εκάστοτε Σχεδίου καθορίζονται στον Οδηγό και επίσημα έγγραφα Σχεδίου.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η περίοδος για υποβολή αιτήσεων καθορίζεται στην ανακοίνωση της εκάστοτε προκήρυξης Σχεδίου – μετά την λήξη της περιόδου υποβολής καμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή.
  • Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του συστήματος με την δέουσα καθορισμένη διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Για βοήθεια / τεχνική ή άλλη υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο ΥΕΕΒ μέσω των στοιχείων «Επικοινωνίας». Επιπρόσθετα παρέχετε υπηρεσία Help-Desk για την Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (κατόπιν login).
  • Παράλληλα παρατίθεται η ενότητα «Ερωτήσεις-Απαντήσεις»για πρόσθετη πληροφόρηση.
  • Στην ενότητα «Βοηθήματα», παρατίθενται σύνδεσμοι για διάφορα δωρεάν λογισμικά εργαλεία για την μετατροπή/ένωση αρχείων σε PDF, τα οποία (εάν χρειαστεί) μπορείτε να κατεβάσετε και χρησιμοποιήσετε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ

magnifiercross
X