ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Διαθέσιμα Βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.

Ανακοίνωση ΕΒΕ | ΚΕΒΕ προς μέλη και επηρεαζόμενες επιχειρήσεις | Εκστρατεία επιθεωρήσεων Ασφάλειας & Υγείας σε υποστατικά Χονδρικού Εμπορίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του και όλες τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Χονδρικού Εμπορίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

 

Οι επιθεωρητές θα επικεντρωθούν, στην επιβεβαίωση της ύπαρξης κατάλληλης γραπτής εκτίμησης κινδύνου, στον έλεγχο της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης των κινδύνων καθώς επίσης και στη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης για αποφυγή ατυχημάτων από ολισθηρές επιφάνειες και πτώσεις από ύψος, από επικίνδυνη αποθήκευση εμπορευμάτων (π.χ. μη σωστή στοίβαξη, μη ασφαλή στήριξη ραφιών, υπερφόρτωση ραφιών, αποθήκευση μη συμβατών χημικών), από αιχμηρά αντικείμενα και από χρήση μεταφορικών ανυψωτικών μηχανημάτων. Επίσης θα αξιολογείται η ποιότητα αέρα στους χώρους των υποστατικών και επιπλέον, αν γίνεται απεντόμωση και καταπολέμηση τρωκτικών, θα ελέγχεται αν υπάρχει εκτίμηση κινδύνου για την εργασία καθώς και σε περίπτωση υποστατικών με ψυγεία θα ελέγχεται η παροχή και χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

 

Για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης ακολουθεί επεξηγηματικό Σημείωμα των σημείων ελέγχου της εν λόγω εκστρατείας. Νοείται βέβαια ότι θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει οδηγούς και ενημερωτικά έντυπα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Επίσης, σας ενημερώνουμε για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) (e-Gnosis) για σκοπούς εκπαίδευσης των εργοδοτουμένων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση χωρίς κόστος και είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ«e-gnosis»στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-gnosis.gov.cy. Τα πρόσωπα που θα τύχουν εκπαίδευσης μέσω του ΨΕΥ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Κατερίνα Πλατή στο τηλ. 22405659.

Γραφείο Τύπου, Ανακοινώσεις ΕΒΕ | ΚΕΒΕ

05.02.2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκστρατεία σε Χονδρικό Εμπόριο

Φεβρουάριος 2020

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων
1. Υπάρχει γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων;
2. Είναι ικανοποιητική;
3. Περιλαμβάνει κίνδυνο από αιχμηρά αντικείμενα, μηχανήματα ή συσκευές καθώς και μέτρα πρόληψης όπως προφυλακτήρες;
4. Περιλαμβάνει κίνδυνο από χημικές ουσίες (π.χ. καθαριστικά, χημικά σε αποθήκες, τοξικά από απεντόμωση/ καταπολέμηση τρωκτικών);
5. Περιλαμβάνει κίνδυνο από γλιστρήματα και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο ή από ύψος;
6. Περιλαμβάνει κίνδυνο από πυρκαγιά;
7. Περιλαμβάνει κίνδυνο από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Β. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑ)
8. Υπάρχει ΣΔΑ;
9. Εφαρμόζεται ΣΔΑ;
10. Τηρείται μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού για ασφάλεια και υγεία;
11. Υπάρχει μητρώο εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;
12.Ορίστηκαν πρόσωπα για θέματα πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων;
13. Ορίστηκαν πρόσωπα για πρώτες βοήθειες;
14. Ορίστηκαν/ Εκλέγηκαν Αντιπρόσωποι Ασφάλειας;
15. Λειτουργεί αποτελεσματικά η Επιτροπή Ασφάλειας;
Γ. Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης
16. Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη ατυχημάτων από ολισθηρές επιφάνειες και από σκάλες;
17. Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη ατυχημάτων από χρήση μεταφορικών οχημάτων όπως περονοφόρα;
18. Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη ατυχημάτων / ασθενειών από ανύψωση βάρους με μηχανικά μέσα;
19. Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη ή και αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων (π.χ. παροχή καθίσματος σε εργαζόμενους, επαναλαμβανόμενες κινήσεις)
20. Υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός;
21. Υπάρχουν κατάλληλοι έξοδοι κινδύνου;
22. Γίνεται σωστά η αποθήκευση εμπορευμάτων (πχ κατάσταση ραφιών, μη συμβατά χημικά προς αποθήκευση);
23. Υπάρχουν οι άδειες για την αποθήκευση πετρελαίου ή και υγραερίου;
24. Τα μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης είναι ικανοποιητικά;
25. Είναι σωστά οργανωμένη και παρέχονται απαραίτητα ΜΑΠ για εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. ψυγεία);

Εκστρατεία σε Χονδρικό Εμπόριο

Φεβρουάριος 2020

Επεξήγηση Σημείων Ελέγχου

 

1. Εάν υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων.

2. Εάν υπάρχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, που να καλύπτει όλους τους κινδύνους και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στους διάφορους χώρους εργασίας στις διάφορες θέσεις εργασίας εντός ή εκτός του υποστατικού και εάν αναφέρονται τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

3. Εάν μέσα στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων γίνεται αναφορά στον κίνδυνο από αιχμηρά αντικείμενα, μηχανήματα ή συσκευές καθώς και σε μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όπως κατάλληλοι προφυλακτήρες (ειδικά σε κρεαταγορές).

4. Εάν μέσα στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων γίνεται αναφορά στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται / αποθηκεύονται, με κατάλογο όλων των επικίνδυνων χημικών ουσιών και αναφορά στην επικινδυνότητας τους βάση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας τους. Ειδικά για τις απεντομώσεις και την καταπολέμηση τρωκτικών αν χρησιμοποιείται αδειοδοτημένη εταιρεία για εφαρμογή βιοκτόνων και έχει γίνει εκτίμηση των κινδύνων.

5. Εάν μέσα στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων γίνεται αναφορά σε κίνδυνο από γλιστρήματα και πτώσεις για τους εργαζομένους.

6. Εάν μέσα στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων γίνεται αναφορά σε κίνδυνο από πυρκαγιά ώστε να προβλεφθεί σωστότερη τοποθέτηση και αποθήκευση προϊόντων και να υπάρχει κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός για κατάσβεση της πυρκαγιάς, ανάλογα με τα προϊόντα που βρίσκονται προς αποθήκευση και πώληση.

7. Εάν μέσα στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται αναφορά σε κίνδυνο από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου ( έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος KIM;). Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με το μεγαλύτερο ποσοστό άδειας ασθενείας στους χώρους χονδρικού εμπορίου.

8. Εάν υπάρχουν έγγραφα (π.χ. γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, γραπτές διαδικασίες, ορισμένα πρόσωπα για θέματα ασφάλειας και υγείας, μητρώα) με τα οποία να εξασφαλίζεται η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο των κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων. Εάν δεν υπάρχει γραπτή εκτίμηση όλων των κινδύνων για όλα τα πρόσωπα τότε δεν μπορεί να υπάρχει σωστό και πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας.

9. Εάν τηρούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στα πιο πάνω έγγραφα που αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης.

10. Εάν υπάρχει μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού, στο οποίο να αναφέρονται μεταξύ άλλων ο τίτλος, το περιεχόμενο, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το όνομα του εκπαιδευτή καθώς και τα ονόματα των προσώπων που εκπαιδεύτηκαν. Για σκοπούς διευκόλυνσης των εργοδοτών, σε σχέση με την εκπαίδευση των εργοδοτούμενων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση χωρίς κόστος και είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-gnosis.gov.cy. Τα πρόσωπα που θα τύχουν εκπαίδευση μέσω του ΨΕΥ έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους.

 

11. Εάν υπάρχει μητρώο ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στο οποίο να αναφέρονται μεταξύ άλλων το όνομα του θύματος / του παθόντα, η ημερομηνία που συνέβηκε το ατύχημα ή διαπιστώθηκε η επαγγελματική ασθένεια ή έγινε το επικίνδυνο συμβάν, σύντομη περιγραφή του ατυχήματος / συμβάντος και ο συνολικός αριθμός ημερών που απουσίαζε από την εργασία κάθε τραυματισμένος / ασθενής εργοδοτούμενος.

12. Εάν ορίστηκαν εργοδοτούμενα πρόσωπα για θέματα πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων εάν στα σχέδια εκκένωσης έχουν ληφθεί υπόψη τα τρίτα πρόσωπα καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και έγιναν δοκιμές.

13. Εάν ορίστηκαν εργοδοτούμενα πρόσωπα και εκπαιδεύτηκαν πάνω στις πρώτες βοήθειες σε ικανοποιητικό αριθμό καθώς και αν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός στο υποστατικό για παροχή πρώτων βοηθειών.

14. Εάν υπάρχει Επιτροπή Ασφάλειας (Ε.Α.), όπου εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα πρόσωπα.

15. Εάν η Ε.Α. συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες, τηρεί πρακτικά και υποβάλλει εισηγήσεις στον εργοδότη σχετικά με τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.

16. Εάν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αποφυγής ατυχημάτων (π.χ. κατάλληλη σήμανση) σε σημεία ολισθηρών επιφανειών, όπως βρεγμένα πατώματα κατά τον καθαρισμό, σε περίπτωση χυσίματος υγρών στο πάτωμα και αν υπάρχουν κατάλληλα κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον 110 cm σε πατάρια, σκάλες ή περάσματα.

17. Εάν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αποφυγής ατυχημάτων από μεταφορικά οχήματα μέσω της σωστής συντήρησης τους, της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού που τα χρησιμοποιεί, του διαχωρισμού των διαδρόμων / χώρων διακίνησης εργαζομένων και αποφυγής πτώσης / ανατροπής των ραφιών αποθήκευσης με προστατευτικά συστήματα χαμηλά στην βάση τους και ελέγχου των χώρων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που πρέπει να είναι καλά αεριζόμενοι.

18. Εάν γίνεται πρόληψη ατυχημάτων από ανύψωση φορτίων με έλεγχο του χώρου κάτω από το ανυψωτικό μέσο, με ασφαλείς μεθόδους εργασίας, κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων.

19. Εάν λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη ή αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων που οφείλονται σε επαναλαμβανόμενη εργασία ή σε μετακίνηση παλέτων/κιβωτίων μεγάλου βάρους.

20. Εάν υπάρχουν παράπονα εργοδοτουμένων για τον εξαερισμό στο υποστατικό ή αν διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση πρόβλημα στον εξαερισμό των χώρων που επιθεωρήθηκαν.

21. Εάν υπάρχουν κατάλληλες έξοδοι κινδύνου που να ανοίγουν προς τα έξω και δεν παρεμποδίζεται το άμεσο άνοιγμα τους.

22. Εάν γίνεται ασφαλής αποθήκευση εμπορευμάτων με τον έλεγχο του μέγιστου φορτίου ραφιών (θα πρέπει να αναγράφεται), τα ράφια ειδικά αν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα θα πρέπει να είναι στηριγμένα σε τοίχο ή στο πάτωμα και να ελέγχεται η γενική κατάσταση και καταπόνηση των ραφιών καθώς και η αποθήκευση μη συμβατών χημικών.

23. Εάν υπάρχουν οι προβλεπόμενες άδειες για την αποθήκευση πετρελαίου και υγραερίου όταν οι ποσότητες εμπίπτουν στην σχετική νομοθεσία.

24. Εάν υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα πυρανίχνευσης και μέσα συναγερμού αποφυγής πυρκαγιών και πυρόσβεσης.

25. Εάν παρέχονται τα απαραίτητα ΜΑΠ για προστασία των εργαζομένων, ιδιαίτερα για εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες όπως σε ψυγεία και για τη διακίνηση υλικού/φορτίων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

magnifiercross
X