Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »

Διάταγμα Υπουργού Οικονομικών | Αναστολή της Υποχρέωσης Καταβολής δόσεων | Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης & Οφειλόμενου Φόρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο τη δημοσίευση Διατάγματος του Υπουργείου Οικονομικών με  το οποίο αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής δόσεων και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Φορολογικής Δήλωσης & Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου.

Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος δλδ από την 31η Μαρτίου μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Αναστολή της Υποχρέωσης Καταβολής δόσεων

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους.

(β) Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID - 19.

(γ) Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Νοείται ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει τo δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών και έχει υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναστολή δόσεων.

Νοείται περαιτέρω ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(δ) Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

Νοείται ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, μέχρι την τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι - αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή - θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης.

(3) Αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων που καλύπτονται από το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

(4) Αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Νοείται ότι τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(5) Αναστέλλεται η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για τους οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων δυνάμει του εδαφίου (2)για την υποβολή προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Νοείται ότι, σε περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ισχύουν οι πρόνοιες της περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016-2020 της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν ή δύναται να εκδοθούν, δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας, από την Κεντρική Τράπεζα.

20200330_final_diatagma

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης & Οφειλόμενου Φόρου

Αναφορικά με την παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4) και αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου) καθώς και η καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις εν λόγω δηλώσεις για το έτος 2018 παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59. 

Για την παράταση Καταβολής Οφειλόμενου φόρου και ιδιαίτερα για την καταβολή του ειδικού Φόρου κατανάλωσης ο Διευθυντής δύναται να παραχωρήσει σε δικαιούχο πρόσωπο μετά από υποβολή αίτησης, αναβολή της καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, σε ενεργειακά προϊόντα, καπνικά προϊόντα και αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να πατήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ_(υποβολ_Φ.Δ_Φορου_Κατανάλωσης)

Γραφείο Τύπου | ΕΒΕΠ

magnifiercross
X