Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Δωρεάν προσωπικό coaching σε νέες επιχειρήσεις

Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses - ASB) - ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξής τους, μέσω παροχής οικονομικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για τη συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς συμβούλους επιχειρήσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει τις ΜμΕ παρέχοντάς τους εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης και καθοδήγηση.

Παρόλο που το πρόγραμμα ASB επικεντρώνεται κυρίως σε ώριμες ΜμΕ με τουλάχιστον 2 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχει επίσης στήριξη σε νέες επιχειρήσεις (με λιγότερο από 2 χρόνια δραστηριοποίησης) με εφαρμόσιμες ιδέες και επιχειρηματικό πλάνο, και αποσκοπεί στο να τους προσφέρει στήριξη σε διάφορους τομείς και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν ώστε να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις αυτές η ΕΤΑΑ προτείνει το Business Clinics Programme. Η ιδέα των «Business Clinics» βασίζεται στο γεγονός ότι οι νέες επιχειρήσεις χρειάζονται μία βασική και πρακτική υποστήριξη σε διάφορες πτυχές στα πρώτα στάδια της ζωής τους και αυτή η υποστήριξη μπορεί να εφαρμοστεί υπό την μορφή προσωπικού coaching από εμπειρογνώμονες είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από προσεκτική αξιολόγηση.

Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ASB και αφορά την παροχή προσωπικού coaching μέχρι 32 ώρες σε 30 νέες επιχειρήσεις (με λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριοποίησης).
Το προσωπικό coaching θα γίνει από εμπειρογνώμονες είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί μετά από προσεκτική αξιολόγηση για να βοηθήσουν στο να λύσουν πρωταρχικές επιχειρηματικές ανάγκες όπως για παράδειγμα θέματα στρατηγικής, marketing, λειτουργικότητας, οικονομικής διαχείρισης κτλ. Το προσωπικό coaching θα προσφέρεται σε νέες επιχειρήσεις δωρεάν.
Καθώς οι συμμετέχουσες εταιρίες εξελίσονται θα τους δίνεται πρόσβαση σε επιχορηγήσεις για να αποκτούν επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνητικές ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας (κατά σειρά υποβολής της αίτησης και εφόσον ο υποψήφιος πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας).
Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 17 Μαίου 2019.
Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΤΑΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: knowhowcyprus@ebrd.com και filipova@ebrd.com.

Περιεχόμενο της πρόσκλησης
1. Κριτήρια επιλεξιμότητας της εταιρείας που υποβάλλει αίτηση για προσωπικό coaching («αιτητή»)
2. Επιχειρηματικές ανάγκες που μπορεί να επιλυθούν μέσα από το coaching
3. Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση
4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των αιτήσεων και την επακόλουθη στήριξη από τον coach
5. Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας της εταιρείας που υποβάλλει αίτηση για προσωπικό coaching

Το πρόγραμμα στηρίζει ιδωτικές ΜμΕ οι οποίες πληρούν πλήρως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που παρατίθενται παρακάτω.

Κριτήρια/ Επεξήγηση κριτηρίων
Ωριμότητα/ Νέες επιχειρήσεις με λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριοποίησης
Τομέας δραστηριότητας/ Ο αιτητής μπορεί να υπάγεται σε οποιοδήποτε κλάδο εκτός από: τον τραπεζικό, τον χρηματοοικονομικό, τον ασφαλιστικό, τα τυχερά παιχνίδια, την
καπνοβιομηχανία ή τον στρατιωτικό τομέα.
Γεωγραφική περιοχή/ Ο αιτητής πρέπει να δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία
Χρονοδιάγραμμα/ Ο αιτητής πρέπει να είναι έτοιμος να δεσμευτεί για μέχρι 32 ώρες προσωπικού coaching μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 – 13 Δεκεμβρίου 2019.
Ο αιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει 2 έρευνες ανατροφοδότησης στο μέσο και στο τέλος του προγράμματος προσωπικού coaching.

2. Επιχειρηματικές ανάγκες που μπορεί να επιλυθούν μέσα από το coaching

Ενδεικτικά παραδείγματα υποστήριξης σε διάφορες επιχειρηματικές πτυχές που ενδέχεται να αναμένουν οι νέες επιχειρήσεις από έναν coach:

Κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών Υποκατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών
Στρατηγική
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης αγοράς και μελλοντικών προοπτικών. Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων για την αγορά
• Αναγνώριση πελατειακής βάσης που θα στοχεύσουμε
• Καθορισμός και ανάλυση αναγωνισμού. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Αναγνώριση πιθανών συνεργατών και δημιουργία συνεργειών
• Αναγνώριση θέσης που στρατηγικά θα επιδιώξουμε να τοποθετήσουμε την επιχείρηση. Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτεί η αγορά
• Ορισμός στρατηγικών στόχων (επόμενης τριετίας με πενταετίας) και ανάπτυξη σχεδίου δράσης (οδικός χάρτης) για την επίτευξή τους

Μάρκετινγκ:
• Δημιουργία προφίλ πελατειακής βάσης που στοχεύουμε
• Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών
• Ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ
• Δημιουργία ελκυστικής εμπορικής επωνυμίας
• Οργάνωση αποτελεσματικών ενεργειών πωλήσεων και προώθησης προϊόντων/ υπηρεσιών (όχι ηλεκτρονικά)

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ:

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πωλήσεις και προώθηση προϊόντων/ υπηρεσιών
• Δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος
• Χρήση CRM και άλλων τεχνολογικών εργαλείων που σχετίζονται με τη διαχείριση πελατών

Οργανωσιακή Ανάπτυξη:
• Αποτελεσματικός διαχωρισμός ρόλων και καθηκόντων σε μια νέα επιχείρηση
• Βελτίωση της προσέγγισης, συμπεριφοράς και δεξιοτήτων των εργαζομένων

Εξυπηρέτηση Πελατών,Λειτουργίες και Τεχνολογία:
• Εφαρμογή δομημένων και αποτελεσματικών διαδικασιών
• Αναγνώριση υφιστάμενων ευκαιριών και προκλήσεων εξυπηρέτησης πελατών
• Πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών – διαδικασία διασφάλισης υψηλής ποιότητας αειφόρου παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών
• Χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για επιτάχυνση και διευκόλυνση ροών εργασίας

Χρηματοοικονομική Διοίκηση:
• Κατανόηση των δεδομένων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, του Ισολογισμού και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
• Προετοιμασία επιχείρησης για πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τρίτους. Χρήση επιχειρηματικού σχεδίου, βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, κ.α.

Δεξιότητες Διοίκησης:
• Βελτίωση δεξιοτήτων ηγεσίας. Ανάπτυξη της ικανότητας διοίκησης της επιχείρησης
• Βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
• Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων
• Βελτίωση δεξιότητας διαχείρισης χρόνου
• Τρόποι επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και η πραγματική υποστήριξη από έναν coach μπορεί να καλύπτει άλλες πτυχές, δεδομένου ότι οι πτυχές αυτές αντιστοιχούν στις πρωτογενείς ανάγκες των νέων επιχειρήσεων.

H υποστήριξη μέσω coaching θα γίνει είτε κατά τη διάρκεια συναντήσεων / επισκέψεων στο χώρο ή μέσω Skype.

3. Συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλει ο αιτητής

Είδος εγγράφων / Επεξήγηση
Συνοδευτική επιστολή
(μάξ. 2 σελίδες Α4) Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των ακόλουθων:
• επιχειρηματική ιδέα
• παρών επιχειρηματικός κύκλος
• σχέδια της επιχείρησης για τα επόμενα 3 χρόνια
• προταρχικές ανάγκες της επιχείρησης (παρακαλώ να είστε όσο πιο επεξηγηματικοί γίνεται)

Η συνοδευτική επιστολή πρέπει επίσης:
• να επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα του αιτητή να αφιερώσει 32 ώρες για προσωπικό coaching από τον Σεπτέμβριο 2019 – 13 Δεκεμβρίου 2019
• να καταδεικνύει την προτίμηση του αιτητή στην γλώσσα του προωπικού coaching: Ελληνικά ή Αγγλικά

Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να είναι είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά
Νομικά έγγραφα Καταστατικά έγγραφα:
• πιστοποιητικό σύστασης
• βεβαίωση μετόχων
• βεβαίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των αιτήσεων και την επακόλουθη στήριξη από τον coach

Χρονοδιάγραμμα / Περιγραφή δραστηριοτήτων
17 Μαίου 2019/ Υποβολή εγγράφων από τους αιτητές
Μέχρι 7 Ιουνίου 2019/ Επιβεβαίωση των αναγκών της αιτήτριας επιχείρησης
Οριστικοποίηση του καταλόγου των 30 νέων επιχειρήσεων που θα εγκριθούν για το πρόγραμμα coaching
7 Ιουνίου 2019/ Ενακτήρια εκδήλωση του προγράμματος coaching
Μέχρι τέλος Αυγούστου 2019/ Επιλογή εγχώριων ή διεθνών συμβούλων που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τις νέες επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους
Σεπτέμβριος 2019 - 13 Δεκεμβρίου 2019/ Ξεχωριστές συνεδρίες προσωπικού coaching
Γύρω στις 16 Δεκεμβρίου 2019/ Εκδήλωση για την λήξη του προγράμματος coaching


5. Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση
Για διευκρινήσεις σχετικές με την πρόσκληση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:

EBRD ASB Cyprus

Μέσω τηλεφώνου: +357 22 395 500 # 1
Μαρί Γαλανός, Λειτουργός (Ελληνικά, Αγγλικά)
Ξένια Χρυσοστόμου, Αναλύτρια (Ελληνικά, Αγγλικά)
Νικόλας Κολαρίδης, Αναλυτής (Ελληνικά, Αγγλικά)
Anna Filipova, National Programme Manager (Αγγλικά)

Μέσω email: knowhowcyprus@ebrd.com

magnifiercross
X